A cura di: Gianluca


$a(x-1)-5<=3x-a$

$ax-a-5<=3x-a

$ax-3x<=5$

$x(a-3)<=5

-per $a>-3$ $rarr$ $x<=(5)/(a-3)$
-per $a-<3$ $rarr$ $x=>(5)/(a-3)$
-per $a=3$  $rarr$
x qualsiasi

di Anoè Gianluca – www.chenesoio.com