A cura di: Gianluca

$inttg^2xdx$

=$int(sen^2x)/(cos^2x)dx$

=$int(1-cos^2x)/(cos^2x)dx$

=$int1/(cos^2x)dx-intdx$

=$tgx-x+C$

di Anoè Gianluca-www.chenesoio.com